Prijava

Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj SDŽ

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko -dalmatinske županije osnovana je Odlukom skupštine Splitsko dalmatinske županije na dan 30.06.2011 u (pravni slijednik Splitsko-dalmatinske Županijske razvojne agencije registrirane na 18.09.2006).

Raspoređeni smo u tri odjela: Odjel za regionalni razvoj, Odjel za pripremu i realizaciju projekta te Odjel za ruralni razvoj.

RERA S.D. je multidisciplinarna ustanova osnovana od strane Splitsko - dalmatinske županije za učinkovitu koordinaciju i provedbu projekata u području regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti su:

 • koordinacija provedbe Strategije regionalnog razvoja
 • pripremu i provedbu projekata koje financira EU

CILJ (VIZIJA)

Javna ustanova RERA SD osnovana je s ciljem stvaranja operativne jedinice zadužene za razvoj regije, s naglaskom na europske integracije i privlačenje stranih investicija.

Cilj (vizija) javne ustanove RERA SD je biti poveznica između javnog , privatnog i civilnog sektora u izgradnji strateških partnerstava u pripremi i provedbu projekata koji doprinose podizanju životnog standarda na području Splitsko - dalmatinske županije.

Naš cilj je promicanje regionalnog razvoja putem dostupnih sredstava Europske unije, kao i drugih međunarodnih fondova, u skladu s prioritetima iz Regionalnog operativnog plana i privlačenja stranih ulagača u našem području.

AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti su: tehnička i savjetodavna podrška u programima međunarodne i regionalne suradnje; razmjena informacija s ciljem regionalnog razvoja i stvaranja lokalne, prekogranične i međunarodne mreže; promocija teritorija; podrška za razvojne programe uključujući javno-privatna partnerstva, posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama; privlačenje izravnih stranih ulaganja (FDI); izgradnja institucionalnih kapaciteta; tehnička pomoć lokalnim vlastima u primjeni projektnih prijedloga.

Neke od aktivnosti su :

 • istraživanje tržišta
 • tehnička pomoć i savjetovanje u programima međunarodne i međuregionalne suradnje
 • informiranje i konzultantske usluge
 • savjetovanje (osim poreza i ulaganja )
 • promocija (oglašavanje i promidžba )
 • izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu zajednicu
 • posredovanje u suradnji s domaćim , međunarodnim i stranim investicijskim institucijama
 • zastupanje stranih tvrtki
 • stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi prijedloga projekata koji će se financirati iz fondova EU i drugih dostupnih fondova